Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Керівництва для авторів

ШАНОВНІ АВТОРИ!

Публікуючи свої статті в нашому журналі Ви зможете значно підвищити видимість публікацій, свій індекс цитування і публікаційну активність у міжнародних аналітичних та інформаційних системах в які включений журнал.

Детальніше про наукометрію

Обробка статей в цих системах проводиться в автоматичному режимі. У зв'язку з цим є актуальною необхідність виконання авторами вимог платформи Open Journal System і вимог, що пред'являються до наукових публікацій наукометричними системами і системами пошуку наукової інформації.

Для коректної обробки в інформаційних системах метаданих Вашої статті та підрахунку наукометричних індексів, рекомендуємо Вам використовувати матеріал викладений у цьому розділі.
Вимоги до публікуємих матеріалів.


1. Стаття повинна відповідати тематиці журналу, публікуватися вперше і включати такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми в даній статті;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;
 • список літератури (References ).

2. Вимоги до оформлення тексту:

 • Обсяг статті: до 15 повних сторінок (з урахуванням фотографій, малюнків і таблиць);
 • Мова статті: українська, російська, англійська;
 • Папір: білий, формат А - 4 ( 210 * 297 ) мм;
 • Програмна версія: Microsoft Word (1997 - 2003), формат doc;
 • Гарнітура: нормальна;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Розмір шрифту: 12;
 • Інтервал: однорядковий;
 • Поля документа: вгорі і внизу 20 мм.; зліва 25 мм.; праворуч 15 мм.

3. Вимоги до оформлення малюнків:

 • Малюнки повинні бути  представлені в форматі: JPG, TIF, BMP (мінімальний розмір 9 * 12 см);
 • Малюнки з підписами поміщаються після першого посилання на них у тексті;
 • Перед малюнком у тексті обов'язково йде посилання на малюнок виду Мал.1;
 • Підпис малюнка має вигляд Мал. 1. Назва малюнка;
 • Якщо на малюнку представлені залежність або графік, то в підпису до малюнку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат;
 • Якщо малюнок містить підмалюнки (а, б , в) , повинні бути пояснення до кожного з них;
 • Розміри підписів на малюнках повинні відповідати шрифтуTimes New Roman розміром 12.
 • Увага! Друкована версія журналу виходить у чорно- білому кольорі, кольори на малюнку не повинні нести смислового навантаження.

4. Вимоги до оформлення таблиць:

 • Таблиці з підписами поміщаються після першого посилання на них у тексті;
 • У таблицях не повинно бути порожніх рядків, якщо немає результату то ставиться «нуль» або «-»;
 • Якщо таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
 • Вимоги: до оформлення формул:
 • Формули повинні подаватися в Microsoft Eguation 3.0;
 • Формули повинні мати наскрізну нумерацію;
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1) , (2-4) ;
 • Вирівнювання нумерації проводиться по правому краю;
 • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти смисловий знак: якщо далі йде нова пропозиція, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома.

6. Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті:

 • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література ( References ), посилання в тексті статті повинні бути обов'язково!
 • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2 - 6];
 • Посилання повинні йти по порядку їх згадування в статті.

7.Вимоги до оформлення списку використаної літератури ( References ):

 • Світова практика рекомендує, що джерел має бути не менше 10;
 • Світова практика рекомендує, що посилань на іноземні джерела повинно бути не менше 6;
 • У списку посилань неприпустимо посилатися на ГОСТи і загальнонаціональні стандарти;
 • Процентне співвідношення самоцитування - не більше 30 %;
 • Стаття супроводжується двома варіантами списків використаної літератури (References );
 • 7.1. Варіант на мові джерела інформації: (Кириличне накреслення літер), джерела оформлюються згідно. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 • 7.2. Варіант англійською мовою:

Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується таблиця наведена в Постанові Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Детальніше.
Текст російської мови транслітеруєтся у відповідності з "Наказом МВС РФ № 1047 від 31. 12 . 2003 р. (Детальніше).
Існує кілька стилів оформлення списків використаної літератури . Редакція рекомендує Гарвардський стиль оформлення (BSI): (Детальніше).

 • Приклади оформлення посилань із різних джерел:

Для оформлення книг
Автори, редактори, перекладачі та інщі ( прізвище кома ініціали ) Рік видання, Назва. Відомості про видання ( інформація про перевидання, номер видання, серія), Видавництво, Місце видання, Об'єм.
При оформленні російськомовного або україномовного джерела після заголовка і відомостей про видання ( переведених на англійську мову) в [ квадратних дужках ] вказується транслітерірована Назва разом з Відомостями про видання.
Приклади:
1. Porter , M. ( 2008 ) , Competitive strategy : methodology for analyzing industries and competitors . Trans . from Eng . 3rd ed . [ Konkurentnaya strategiya : metodika analiza otraslei i konkurentov . Per . s angl . 3 - e izd . ] , Al'pina Biznes Buks , Moscow , 453 p .
2 . Turner , A. ( 2006 ) , Introduction to Neogeography , O'Reilly Media , London , 56 p .
Для оформлення статтей або окремих роздділів із зазначенням різних авторів з книги або збірника:
Автор / и, редактори, перекладачі та інші ( прізвище кома ініціали ) Рік видання, "Заголовок статті: відомості, що відносяться до заголовку", Назва книги: відомості, відомості, що відносяться до заголовку, Видавництво, Місце видання, Розташування статті (сторінки).
При оформленні російськомовного або україномовного джерела після переведення заголовка джерела в [ квадратних дужках ] вказується транслітерірований заголовок вихідного джерела.
Приклади:
1. Gokhberg, L.M., Kuznetsova, I.A., Yasin, E.G. (2004), "Innovation as a factor of economic modernization", Structural developments in the Russian industry ["Innovatsii kak faktor modernizatsii ekonomiki", Strukturnye izmeneniya v rossiiskoi promyshlennosti ], GU - VShE, Moscow, pp. 37-74.
Для оформлення статей з газет або журналів:
Автор /и (прізвище кома ініціали ) Рік видання, "Заголовок статті: відомості, що відносяться до заголовку", Назва журналу , Номер випуску, Розташування статті (сторінки).
При оформленні російськомовного або україномовного джерела після переведення заголовка джерела в [ квадратних дужках ] вказується транслітерірований заголовок вихідного джерела.
Приклади:
1. Fedosiuk, O. ( 2005 ), "Trafficking in human beings in criminal law and practice of courts ", Law, No. 54, pp. 72-73.
2. Timoshenko, V.S. (2010), "The issues of the law state development" ["Problemy postroeniya pravovogo gosudarstva"], Veche, No. 18, pp. 12-13.
8. Вимоги до назви статті:

 • Строго відповідає змісту статті;
 • Містить ключові слова;
 • Не більше 10 слів;
 • Не містить абревіатур.

9. Вимоги до анотацій:

 • Змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
 • Структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті);
 • Інформативність (не містити загальних слів);
 • Об'єм: на мовах українській і російській 35 - 50 слів; англійською 100 - 250 слів;
 • Не містити абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті;
 • Оригінальність: не бути калькою російськомовної анотації, для англійської версії.

10. Вимоги до ключових слів:

 • Не більше 10 слів;
 • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті;
 • Приводяться в називному відмінку;
 • Розділені комами.

11. Структура статті:

Приклад оформлення статті.

УДК індекс. (Не відступаючи від лівого поля аркуша. Шрифт 10 , жирний )
Інтервал.
Українською мовою: прізвище , ім'я, по батькові автора - повністю (шрифт 10, жирний, з великої літери, нижній регістр); через кому:вчений ступіннь, вчене звання – скорочено, посада (шрифт 10, звичайний ) ; повна назва установи у називному відмінку (без абревіатур ) , назва міста , назва держави (шрифт 10 , звичайний ) ; поштова адреса установи (шрифт 10 , курсив); контактний телефон автора (шрифт 10 , курсив); електронна адреса автора (шрифт 10 , курсив); в круглих дужках - унікальний ідентифікатор автора в світовому реєстрі ID ( ORCID ) (шрифт 1 0, курсив) .
Інтервал .

На українській мові: назва статті (шрифт 10 , жирний , заголовні букви , симетрично тексту ) .

Інтервал .

Українською мовою : з абзацу - Анотація: (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі текст анотації (шрифт 10 , курсив) .
Українською мовою : з абзацу - Ключові слова: (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі перелік ключових слів через кому (шрифт 10 , курсив) .
Інтервал .
Російською мовою: прізвище , ім'я, по батькові автора - повністю (шрифт 10 , жирний , з великої літери , нижній регістр ) ; через кому : вчений ступіннь, вчене звання – скорочено, посада ( шрифт 10 , звичайний ) ; повна назва установи у називному відмінку (без абревіатур ) , назва міста , назва держави (шрифт 10 , звичайний ) ; поштова адреса установи (шрифт 10 , курсив); контактний телефон автора (шрифт 10 , курсив); електронна адреса автора (шрифт 10 , курсив); в круглих дужках - унікальний ідентифікатор автора в світовому реєстрі ID ( ORCID ) (шрифт 10 , курсив) .

Інтервал .
Російською мовою: назва статті (шрифт 10 , жирний , заголовні букви , симетрично тексту ) .
Інтервал .
Російською мовою : з абзацу - Анотація : (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі текст анотації (шрифт 10 , курсив) .
Російською мовою:  з абзацу - Ключові слова: (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі перелік ключових слів через кому (шрифт 10 , курсив) .
Інтервал .
Англійською мовою : прізвище , ім'я, по батькові автора - повністю (шрифт 10 , жирний , з великої літери , нижній регістр ) ; через кому : вчений ступіннь, вчене звання – скорочено, посада ( шрифт 10 , звичайний ) ; повна назва установи у називному відмінку (без абревіатур ) , назва міста , назва держави (шрифт 10 , звичайний ) ; поштова адреса установи (шрифт 10 , курсив); контактний телефон автора (шрифт 10 , курсив); електронна адреса автора (шрифт 10 , курсив); в круглих дужках - унікальний ідентифікатор автора в світовому реєстрі ID ( ORCID ) (шрифт 10 , курсив) .
Інтервал .
На англійській мові: назва статті (шрифт 10 , жирний , заголовні букви , симетрично тексту ) .
Інтервал .
Англійською мовою : з абзацу - Анотація : (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі текст анотації (шрифт 10 , курсив) .
На англійській мові: з абзацу - Ключові слова: (шрифт 10 , жирний , курсив) , далі перелік ключових слів через кому (шрифт 10 , курсив) .
Інтервал.

Основний текст:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій , в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми в даній статті;
 • формулювання цілей статті ( постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Інтервал.
Список використаної літератури: (по центру, мова статті, шрифт 10, жирний).
Далі зміст розділу (кожне посилання з нової строки, мова джерела інформації, шрифт 12).
Інтервал.
References: (по центру, мова англійська, шрифт 10, жирний).
Далі зміст розділу (кожне посилання з нової строки, літери латинські, вимоги п.7, шрифт 12).


12. Пакет документів до статті:

 • Один примірник статті у роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами);
 • Стаття на електронному носії;
 • Рецензія, підписана доктором наук, з печаткою, яка завірює його підпис;
 • Відомості про авторів;
 • Анноація англійською мовою завірена бюро перекладів та її російськомовний аналог;
 • Ліцензійний договір. Зразок додається.  Завантажити.

13. Вимоги до оформлення відомостей про авторів:
Для кожного з авторів:

 • ПІБ повністю;
 • Звання, посада;
 • Місце роботи повністю, без абревіатур;
 • Адреса;
 • e - mail;
 • Контактний телефон;
 • За бажанням - коротке приватне резюме (наукові інтереси, наукова біографія, професійні суспільства, підготовка наукових кадрів, підготовлено публікацій, досягнення (заслуги).

Інформація. При наданні відомостей про авторів англійською мовою слід користуватися загальноприйнятою лексикою для перекладу вчених ступенів, звань і займаних посад. Детальніше.


14. Подача статті в редакцію:
Подати статтю до редакції Ви можете способами:

 • Надіслати на електронну пошту: sveco_ltd@rambler.ru
 • (В перспективі). Подати статтю on - line за допомогою платформи OJS ( Відкрита журнальна система). Детальніше.
 • Прийти до редакції за адресою: вул. Мироносицька, 60, м. Харків, Україна, 61002.

15 . Отримання журналу:

 • Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу;
 • Автори, які проживають в Харкові, отримують свій примірник журналу в редакції за адресою: вул. Мироносицька, 60, м. Харків, Україна, 61002;
 • Іногороднім авторам журнал відправляється по Укрпошті на адресу, вказану в ліцензійному договорі;
 • Електронну версію журналу Ви можете побачити на нашому сайті: eeе.khpi.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.