МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ВРАХУВАННЯМ ЕКО-КЛІМАТИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор(и)

  • Є. М. ІНШЕКОВ Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Ukraine
  • О. М. КОЗУБ Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Ukraine
  • О. С. ДРОБАХА Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Ukraine

Анотація

В работе решаются задачи оптимизации структуры производства и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволяет усовершенствовать организационно-производственный механизм функционирования металлургических предприятий и сформулировать практические предложения по оптимизации структуры производства с учетом комплекса экономических,энергетических и природно- экологических факторов, учитывая такие особенности деятельности современных металлургических комбинатов, как количественное и качественное несовершенство их структуры производства, которые вызывают выпуск неконкурентоспособной продукции.

Біографія автора

Є. М. ІНШЕКОВ, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Канд. техн.наук

Посилання

Иншеков Е. Н. Технико-экономические аспекты повышения энергоэффективности металлургического комплекса в условиях действия Киотского протокола / Е. Н Иншеков, Е. Н. Кравченко. – Киев, 2008. – 41 с.– Деп. В ДНТБ Украины 07.07.2008, № 110-Ук2008.

Дзюбан В. С. Энергоресурсосбережение – приоритетная задача предприятий Украины: [Снижение энергопотребления предприятий горнодобывающей промышленности] / В. С.

Дзюбан, М. И. Рымар// Энергосбережение. – 2006. – № 11. – С. 10–11.

Жуков Ю. П. Особенности расчета объемов энергосбережения промышленными экономическими агентами при энергоаудите: [Энергетика. Энергосбережение.

Энергоменеджмент] / Ю. П. Жуков, В. Ф. Боронин /Энергосбережение. – 2006. – № 8.– С. 20–22.

Енергетичний аудит: Навчальний посібник / [О. І. Соловей, В. П. Розен, Ю. Г. Лега, О. О. Ситник, А. В. Чернявський, Г. В. Курбака]. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.

Звіт про результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміни клімату в Канкуні від 28.02.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.necu.org.

ua/review-ghg-potential/

Kyoto Protocol. Status of ratifi cation [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.unfccc.int/fi les/essential_background/kyoto_protocol.pdf.

До питання оптимізації енергоспоживання в металургії: [Економія енергетичних та сировинних ресурсів в металургії] / Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза", м.

Київ // Енергоресурсозбереження. – 2006. – № 3. – С. 9–15.

Проекту Закону України “Про регулювання у сфері енергозбереження” від 1 листопада 2010 № 7231 // База “Законодавство України” на сайті Ліга закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/?s=search&idView=LZ_SUITE_LZ&beginPos=41&co

untBlock=10&kw2=251&sort=15

Іншеков Є.М. Принципи формування відповідальності промислових підприємств за використання енергетичних ресурсів та викиди парникових газів [Текст] / Є. М. Іншеков, О. С. Дробаха , О. М. Козуб // Науковий журнал «Промелектро». – 2010. – № 4. – C. 23–28.

Цепенюк Н. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону [Текст] / Н. Цепенюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1(30). – С.123–127 – (економіка та управління національним господарством).

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов [Текст] / И. Л. Акулич. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник. – 4-е вид., перероб. і допов. [Текст] / Ю. П. Зайченко. – К. : 2000. – 688 с.

Попов Ю. Д. Методи оптимізації. Навчальний електронний посібник для студентів спеціальностей “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Соціальна інформатика” / Ю.

Д. Попов, В. І. Тюптя, − Київ: Електронне видання. Ел. бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003.−215 с. − Режим доступу: http://fizmat.mdpu.org.ua/biblio/docs/met_opt/metod.pdf

Литвиненко В. Г. Расход энергоресурсов на производство металлургической продукции [Текст] / В. Г. Литвиненко, Д. В. Сталинский, Г. Н. Грецкая // Сталь. – 2005. – №7. – С. 124–128.

Назюта Л. Ю. Проблемы энергообеспечения металлургического производства Украины [Текст] / Л. Ю. Назюта, Н. В. Косолап, А. В . Губанова // Черные металлы.– 2006. – № 5. – С. 29–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-20