УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Вікторія Гаркуша Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Наталя Єршова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2020.11.01

Ключові слова:

економічна безпека, підприємство, система управління економічною безпекою, концепція TQM

Анотація

У статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти управлінських інновацій. На основі компаративного аналізу запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства». Приведено авторське уявлення про місце і роль управлінських інновацій в системі управління економічною безпекою промислових підприємств. Визначено особливості регулювання управлінських інновацій у діяльності промислових підприємств. Структуровані управлінські інновації за напрямами управлінської діяльності. Увага приділена методам, які забезпечують розробку і реалізацію нововведень у сфері адміністративної діяльності. Запропонована авторська концепція TQM для управління економічною безпекою підприємства. Виділено перспективні напрями розвитку інновацій в управлінській діяльності промислових підприємств.

Посилання

Iershova, N. Ju., Tkachenko, M. O., Garkusha, V. O. (2018). Monitoryng ta ocinka gospodars'koi' dijal'nosti dlja zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv restorannogo biznesu. Modern Economics: elektron. nauk. fahove vyd. z ekon. nauk. № 11. P. 66-71.

Shemajeva, L. G. (2010). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv u strategichnij vzajemodii' z sub’jektamy zovnishn'ogo seredovyshha: avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk: 21.04.02 «Ekonomichna bezpeka sub’jektiv gospodars'koi' dijal'nosti». – Kyi'v, 2010. 42 p.

Iershova, N. Tkachenko, M., Garkusha, V., Miroshnyk, O., Novak-Kalyayeva, L. (2019). Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2(29). P. 142-149.

Kyrijenko, A.V. (2000). Mehanizm dosjagnennja i pidtrymky ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.06.01 «Ekonomika pidpryjemstva j organizacija vyrobnyctva». – Kyi'v, 19 p.

Kozachenko, G.V., Ponomar'ov, V.P., Ljashenko, O.M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnist' ta mehanizm zabezpechennja : monografija. – Kyi'v: Libra, 280 p.

Vasyl'jev, O. V., Mejta, V. I. (2013). Formuvannja systemy upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv. Ekonomichnyj analiz. 14(2). P. 138-145.

Korobchyns'kyj, O. L. (2009). Metodyka formuvannja systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva. Aktual'ni problemy ekonomiky. 4(94). P. 41-45.

Iershova, N. Ju. (2015). Identyfikacija predmetu ta metodu strategichnogo upravlins'kogo obliku. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. Serija «Ekonomika». 1(45). T. 2. P. 148-152.

Іershova, N. Ju. (2017). Konceptual'ni osnovy strategichnogo upravlins'kogo obliku. Problemy ekonomiky. №1. Р. 195-202.

OECD. Innovation Strategy for education and training Innovation: the OECD definition. 2007. Available at: http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_35845581_-40898954_1_1_1_1,00.html (Accessed 28 January 2014).

Hamel, G. (2006), The Why, What, and How of Management Innovation, Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing Corporation, pp. 74.

Iershova, N. Ju. (2008). Formuvannja ta ocinka resursnyh mozhlyvostej pidpryjemstv mashynobuduvannja v ramkah antykryzovogo upravlinnja. Formuvannja rynkovoi' ekonomiky: Zb. nauk. prac'. Ekonomika pidpryjemstva: teorija i praktyka. – Kyi'v: KNEU. Ch.1. Р. 202–209.

Gonchar, M. F. (2010). Formuvannja mehanizmiv rozroblennja ta pryjnjattja upravlins'kyh rishen' u sferi vyrobnyctva produkcii' mashynobudivnyh pidpryjemstv. – L'viv: Vydavnyctvo Nacional'nogo universytetu "L'vivs'ka politehnika", 324 p.

Kiseleva, I. A., Simonovich, N. E., Kosenko, I. S. (2018). Jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija: osobennosti, vidy, kriterii ocenki. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenernyh tehnologij. 80(2). P. 415-423.

Mehovich, S. A., Zaharchenkov, A. S. (2011). Sanacija i reinzhiniring proizvodstvenno-tehnologicheskoj osnovy predprijatij: monografіja. – Harkіv: Vіrovec' A. P. «Apostrof», 392 p.

Іershova N.Ju. Integrovana systema oblikovo-analitychnogo zabezpechennja procesiv rozrobky ta realizacii' strategij rozvytku pidpryjemstva. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23806/1/

Mehovych. S. A., Rozput'ko. Ju. M. (2013). Rozvytok informacijnyh tehnologij upravlinnja pidpryjemstvom pry realizacii' pryncypiv reinzhyniryngu biznes-procesiv. Visnyk NTU «HPI». Ser.: Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva. 66. P. 122–128.

Iershova N. Ju. (2012). Udoskonalennja metodychnogo pidhodu do analizu oborotnyh koshtiv jak faktoru efektyvnosti dijal'nosti promyslovogo pidpryjemstva. Visnyk Nac. tehn. un-tu "HPI" : zb. nauk. pr. Temat. vyp. : Aktual'ni problemy upravlinnja ta finansovo-gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva. – Harkiv : NTU "HPI". 45(951). P. 37-46.

Iershova, N.Ju. (2010). Vyznachennja nematerial'nyh aktyviv ta i'hnja ocinka. Visnyk ZNU. 2(6). P. 157–161.

Bilec'kyj, O. Ju. (2015). Analiz konkurentnyh strategij TNK v umovah globalizacii' ekonomichnoi' dijal'nosti. Ekonomichnyj analiz. 21(2). P. 36–41.

Іershova, N. Ju. (2018). Udoskonalennja oblikovo-analitychnogo zabezpechennja upravlinnja osnovnymy zasobamy pidpryjemstv: strategichnyj aspekt. Ekonomika ta suspil'stvo. №14. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-09

Номер

Розділ

Економіка, організація та управління