ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГУТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • Олександр Попов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Валерій Фадєєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Сергій Мехович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2218-1849.2021.11.01

Ключові слова:

інноваційне середовище, інноваційні перетворення, криза, промислове виробництво, інновації, методологічна база, діагностичний аналіз, стратегія розвитку, реінжиніринг

Анотація

Розглянуто проблеми розвитку інноваційного середовища в економіках пострадянського періоду. Доведено, що саме у періоди кризи та депресії економіка найбільш сприйнятлива до інновацій./ У цих умовах виробничники шукають можливості для виживання, а інноваційні перетворення підприємств можуть їх надати. Розглянуто підходи до створення методологічної бази проведення діагностичного аналізу функціонально-технологічної основи машинобудівного виробництва щодо здійснення необхідних інноваційних і реінжинірінгових перетворень. Розглянуто механізми формувати стратегії розвитку з використанням передових досягнень вітчизняної та світової науки. Розглянуто проблеми залучення фінансових ресурсів для здійснення технологічних інновацій на підприємствах. Визначено основні чинники інноваційного середовища Наведено авторські тлумачення окремих положень, характеризуючих інноваційні перетворення сучасного промислового виробництва.

Посилання

Barynov V. A. Antykryzysnoe upravlenye. ucheb. posobye. M. FBK-press, 2002. 520 s.

Blank Y. A. Upravlenye fynansovoi stabylyzatsyei predpryiatyia ucheb. posobye. K. Elha Nyka-tsentr, 2003. 496 s.

Bazarov H. Z., Beliaev S. H., Belikh L. P. y dr. Teoryia y praktyka antykryzysnoho upravlenyia uchebnyk. Pod. red. S. H. Beliaeva y V. Y. Koshkyna. M. Zakon y pravo. Yunyty, 1996. 469 s.

Yvanov H. P., Beliaev S. H., Koshkyn V. Y. y dr. Antykryzysnoe upravlenye ot bankrotstva – k fynansovomu ozdorovlenyiu. M. Zakon y pravo, 1995. 317 s.

Monthomery Dzh., Krizhanovskyi V. H., Lapenkov V. Y., Liuter V. Y. y dr. Antykryzysnoe upravlenye ucheb. posobye. Pod red. E. S. Mynaeva y V. P. Panahushyna. M. Pryor, 1998. 432 s.

Mekhovych S. A. Formuvannia rehionalnykh mizhhaluzevykh zviazkiv na osnovi kontseptsii tekhnolohichnoho reinzhynirynhu monohrafiia. Kh. 2017. "Shchedra sadyba plius". 352 s.

Mensch G. Title Stalemate v tekhnolohii inovations overcome the depression. Publisher Cambridge, Mass. Ballinger Pub. Co., 1979. XIX, 241 p.

Freeman C. Technology Policy and Economic Performance – Lessons from Japan. (London, Pinter Publishers), 1987.

Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective. Chelten-ham, UK – Northampton, MA Edward E, 2006.

Kondratiev N. D. Velyki tsykly koniunktury ta teoriia peredbachennia. M. Ekonomika, 2002.

Hlaziev S. Yu., Dementiev V. Ye., Yelkin S. V., Krianiev A. V., Rostovskyi N. S., Firstov Yu. P., Kharytonov V. V. Nanotekhnolohii yak kliuchovyi faktor novoho tekhnolohichnoho ukladu. Za red. S. Yu. Hlazieva ta V. V. Kharytonova. M. Trobant, 2009.

Available at: http//upr–search.com.ua/44–promyshlennost–ukrainy–obshhij–vzglyad.html

Available at: https//www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395074-promislove-virobnictvo-v-ukraini-zroslo-na-11-derzstat.html

DP «Ukrpromzovnishekspertyza» e-mail expert@expert.kiev.ua

Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http//www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/iki_pr/iki_pr_u/arh_kipr_u.html.

Khodyrieva Oksana. Ekonomichnyi analiz. Suchasnyi stan ta problemy rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv Ukrainy. 2021. Tom 31. № 1. s. 227-238.

Heiets V. M., Semynozhenko V. P. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy. Kharkiv Konstanta, 272 s.

Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation Manifesto for Business Revolution. London HarperCollins, 2009. 272 p.

Mekhovych S. A. Ekonomichni problemy hnuchkykh vyrobnychykh system monohrafiia. Kharkiv NTU "KhPI", 2007. 232 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-13