ПРО ЗАГАЛЬНІ НАУКОВІ ПІІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ УНІФІКОВАНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ АСУ ТП

Автор(и)

  • Gennady Ivanovich Kaniuk Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1399-9039
  • Igor Anatolevich Babenko Зміївська теплова електростанція Публічного акціонерного товариства «центренерго», 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6640-070X
  • Marina Leonidovna Kozlova Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Ukraine
  • Irina Valentinovna Suk Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Ukraine
  • Andrey Jurevich Mezerya Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2946-9593

Ключові слова:

автоматизована система управління, прецизійні, автоматика, система автоматичного регулювання, енергозбереження.

Анотація

У статті розроблені ієрархічна структура базових понять і визначень АСУ ТП, універсальна функціональна схема процесу створення прецизійних енергозберігаючих АСУ ТП. Проведено систематизацію та класифікацію загальних структур АСУ ТП і їх елементної бази з виділенням базового сегмента прецизійних енергозберігаючих АСУ.

Біографії авторів

Gennady Ivanovich Kaniuk, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

д-р техн. наук, проф., декан факультету

Igor Anatolevich Babenko, Зміївська теплова електростанція Публічного акціонерного товариства «центренерго», 63460, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Комсомольське

директор

Marina Leonidovna Kozlova, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 аспірант кафедри «Теплоенергетика та енергозберігаючі технології»

Irina Valentinovna Suk, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 аспірант кафедри «Теплоенергетика та енергозберігаючі технології»

Andrey Jurevich Mezerya, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 канд. техн.. наук, доцент кафедри електроенергетики

Посилання

References:

Kanyuk H. I., Kozlova M. L. Intehrovanyy pidkhid do postanovky kursu ASU TP dlya maybutnikh inzheneriv, inzheneriv-teploenerhetykiv, inzheneriv-pedahohiv / Zbirnyk tez ta dopovidey: XIVII naukova-praktychna konferentsiya naukovo-pedahohichnykh PRATSIVNYKIV, naukovtsiv, aspirantiv ta spivrobitnikiv UIPA. – Kharkiv: – 2014. -S.16-17.

Kanyuk H. I., Kozlova M. L. Pro systemnyy intehrovanomu navchanni dystsypliny «Avtomatyzovani systemy upravlinnya tekhnolohichnymy protsesamy (ASU TP)» / Zbirnyk tez ta dopovidey: XIVII naukova-praktychna konferentsiya naukovo-pedahohichnykh PRATSIVNYKIV, naukovtsiv, aspirantiv ta spivrobitnikiv UIPA. – Kharkiv: - 2014 . – P. 17–18.

Slovnyk z kibernetyky: Sv. 2000 st. / Pid red. V. S. Mykhalevycha. – 2-e vyd. – K: Hl. red. URE im. M. P. Bazhana, 1989. – 751 p.

Politekhnichnyy slovnyk: pid red. I. I. Artobolevskoho, M – Radyansʹka entsyklopediya, 1977. – 608 p.

Promyshlennaya teploenerheika i teplotekhnika: Dovidnyk / Za red. V.A. Hryhor'yeva, V.M. Zorina - 2-e yzd., Pererab. – M .: Vyshcha shkola, 1991. – 588 p.

Popov D. M. Dynamika i rehulyuvannya hidro- ta pnevmosystem. Pidruchnyk dlya mashynobudivnykh vuziv. Moskva, 1976. – 424 p.

Filosofsʹkyy entsyklopedychnyy slovnyk M.: YNFRA. – Moskva, 2001. – 576 p.

Kanyuk H. I. Modeli i metody strukturnoho i parametrychnoho syntezu pretsyziynykh elektrohidravlichnykh stezhatʹ system avtomatyzovanykh vyprobuvalʹnykh stendiv: dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. tekhn. nauk: spets. 05.13.07 / H. I. Kanyuk. – Kharkiv, 2009. – 605 p.

Popov M. A. Udoskonalennya metodiv Pidvyshchennya tochnosti avtomatychnoho rehulyuvannya podachi Povitrya v domny: avtoref. dys ... kand. tekhn. nauk / M. A. Popov. – Kharkiv, 2014. – 19 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-19