РОЗВИТОК БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ ТА БІЗНЕС-СТРУКТУР В МІЖНАРОДНОМУ АУТСОРСИНГУ В УМОВАХ РОСТУ КОН’ЮНКТУРИ РИНКІВ ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Автор(и)

  • Петро Перерва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Ірина Новік Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Вікторія Ларченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Вікторія Черепанова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Олена Проскурня Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.03.05

Ключові слова:

міжнародний аутсорсинг, глобальна економіка, бізнес-комунікації, бізнес-структури, кон’юнктура ринку, Європейський союз

Анотація

Мета статті полягає в розробці науково-методичного підходу до розвитку бізнес-комунікацій та бізнес-структур у міжнародному аутсорсингу та її впливу на глобальну економіку в умовах зростання кон’юнктури ринків європейського союзу. В статті проаналізовані важливі аспекти цієї проблематики, розглядається вплив росту кон’юнктури ринків ЄС на міжнародний аутсорсинг та визначаються ключові чинники, що впливають на розвиток бізнес-комунікацій та бізнес-структур в цьому контексті. Доведено важливість культурної та міжкультурної освіченості для успішної міжнародної співпраці, а також розглядає використання сучасних технологій у бізнес-комунікаціях та управлінні бізнес-структурами. Досліджено стратегії та інструменти, які використовуються підприємствами для оптимізації бізнес-процесів та досягнення конкурентної переваги в міжнародному аутсорсингу. Проведене дослідження бізнес-комунікацій та бізнес-структур дозволило виявити ряд основних переваг аутсорсингу для багатонаціональних підприємств. Обґрунтовано, що аутсорсинг багатонаціональних підприємств може мати певні застереження та негативні сторони для даних підприємств, тому дуже  важливо також враховувати можливі ризики, такі як втрата контролю над процесами, проблеми з якістю послуг або конфіденційність даних. Результати проведеного дослідження допомагають краще зрозуміти важливість та актуальність розвитку бізнес-комунікацій та бізнес-структур в міжнародному аутсорсингу в умовах зростання кон’юнктури ринків ЄС та їх впливу на глобальну економіку.

Посилання

Larchenko V.V., Cherepanova V.O., Podrez O.I., Pererva P.G. Biznes-komunikatsiyi yak faktor efektyvnosti mizhnarodnoho konsaltynhu [Business communications as a factor in the effectiveness of international consulting] [Elektronnyy resurs] // Innovatsiyna modernizatsiya

ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv : materialy 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 27-28 lystopada 2023 r. / orh. kom.: O. I. Maslak [ta in.]; Kremenchuts. nats. un-t im. M. Ostrohradskoho [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kremenchuk : KrNU, 2023. S. 739-743. URL: http://econ.kdu.edu.ua/files/files/zbirnyk_2023.pdf; https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72859

Kobyelyeva T.O., Pererva P.G. Konyunktura mizhnarodnoho rynku yak ekonomichna katehoriya marketynhovoyi polityky pidpryyemstva [The situation of the international market as an economic category of the company's marketing policy] // Suchasni tendentsiyi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn. Ekonomichna intehratsiya Ukrayiny u svitove hospodarstvo: kol. monohrafiya; red. I.M.Posokhov [ta in.]; Kharkivskyy politekhnichnyy in-t, nats. tekhn. un-t. Kharkiv: NTU "KHPI", 2016. Rozd. 4.1. S. 218-237. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30772

Shostak Ya.M., Kobyelyeva T.O., Pererva P.G. Suchasni kharakterystyky mizhnarodnoho transferu tekhnolohiy transnatsionalnymy korporatsyyamy [Modern characteristics of the international transfer of technologies by transnational corporations] [Elektronnyy resurs] // Zakonodavstvo Ukrayiny u sferi intelektualnoyi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannya: natsionalni, yevropeyski ta mizhnarodni vymiry: materialy 10-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ta studentiv z problem intelektualnoyi vlasnosti, 30 veresnya 2022 r. / red. kol.: O. P. Orlyuk; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2022. S. 396-400. URL: https://drive.google.com/file/d/10xwRhkiSps3CHKtv-WHocYN5gkE_kJLM/view

Kosenko O.P., Pererva P.G., Dolyna I.V., Matrosova V.O., Kobyelyev V.M. Metodolohiya tsinoutvorennya ta ekonomichnoyi otsinky intelektualʹnoho potentsialu v mizhnarodnomu pidpryyemnytstvi [Methodology of pricing and economic assessment of intellectual potential in international entrepreneurship] // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI". Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr. Kharkiv: Sheynina O.V., 2020. № 5 (7). S. 76-81. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51559

Antykryzovyy mekhanizm staloho rozvytku pidpryyemstva : monohrafiya [Anti-crisis mechanism of sustainable development of the enterprise: monograph] / V.L.Tovazhnyansʹkyy [ta in.]; red.: P.H.Pererva, L.L.Tovazhnyansʹkyy. Kharkiv : Virovets A.P. "Apostrof", 2012. 705 s.

Ekonomika, menedzhment, marketynh turyzmu ta hostynnosti: navch. posibnyk [Economics, management, marketing of tourism and hospitality: education. manual] [Elektronnyy resurs] / P.H.Pererva [ta in.]; Nats. tekhn. un-t "Kharkiv. politekhn. in-t". Elektron. tekst. dani. Kharkiv, 2020. 893 s. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47906

Intelektualna vlasnist: mahistersʹkyy kurs: pidruchnyk [Intellectual property: master's course: textbook] / P.H.Pererva [ta in.]; red.: P.H.Pererva, V.I.Borzenko, T.O.Kobyelyeva ; Nats. tekhn. un-t «Kharkiv. politekhn. in-t». Kharkiv : Planeta-Print, 2019. 1002 s.

Kobyelyeva T.O. Komplayens-bezpeka promyslovoho pidpryyemstva: teoriya ta metody: monohrafiya [Compliance-safety of an industrial enterprise: theory and methods: monograph]. Kharkiv: Planeta-Prynt, 2020. 354 s. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748

Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance prоgrаm: tutorial. Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019. 689 p.

Nazarenko S.M., Kramskoy D.Yu., Pererva P.G. Ekonomichna sutnist aut•sorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [The economic essence of information technology outsourcing] // Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontrolyu v sotsialno-oriyentovaniy systemi upravlinnya pidpryyemstvom: materialy 5-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 14-15 kvitnya 2022 r. / orhkom.: L.Dorohan-Pysarenko [ta in.]; Poltav. derzh. ahrarnyy un-t. Poltava, 2022. S. 814-816. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56924

Nazarenko Stanislav, Pererva Petro Sutnist aut•sorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [The essence of information technology outsourcing] [Elektronnyy resurs] // Yevropeyskyy dosvid vykorystannya tsyfrovykh tekhnolohiy v ekonomitsi v umovakh pandemiyi SOVID-19 : zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 20 zhovtnya 2023 r. / hol. orhkom. M.O.Frolov; red.: A.V.Cherep [ta in.]; Zaporiz. nats. un-t. Elektron. tekst. dani. Zaporizhzhya, 2023. S. 343-348. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72632

Volchenko A.S., Pererva P.G. Informatsiyni tekhnolohiyi intelektualnoho pozytsionuvannya sensornoho marketynhu [Information technologies of intellectual positioning of sensory marketing] [Elektronnyy resurs] // Rol i mistse informatsiynoho prava i prava intelektualnoyi vlasnosti v suchasnykh umovakh. Kreatyvni industriyi : zb. materialiv 3-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 11 lystopada 2021 r. / redkol.: O.F.Doroshenko [ta in.] ; Nauk.-doslid. in-t intelekt. vlasnosti NAPrN Ukrayiny [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2021. S. 44-50. – URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55526.

Harna U.Yu., Pererva P.G. Informatsiyne zabezpechennya pryntsypiv aromamarketynhu [Information provision of the principles of aroma marketing] [Elektronnyy resurs] // Rol i mistse informatsiynoho prava i prava intelektualnoyi vlasnosti v suchasnykh umovakh. Kreatyvni industriyi : zb. materialiv 3-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 11 lystopada 2021 r. / redkol.: O. F. Doroshenko [ta in.]; Nauk.-doslid. in-t intelekt. vlasnosti NAPrN Ukrayiny [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2021. S. 51-57. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55516.

Nazarenko S.M., Pererva P.G. Autsorsynh informatsiynykh tekhnolohiy: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Outsourcing of information technologies: current state and development prospects] [Elektronnyy resurs] // Rol i mistse informatsiynoho prava i prava intelektualnoyi vlasnosti v suchasnykh umovakh. Kreatyvni industriyi : zb. materialiv 3-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 11 lystopada 2021 r. / redkol.: O.F.Doroshenko [ta in.]; Nauk.-doslid. in-t intelekt. vlasnosti NAPrN Ukrayiny [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2021. S. 222-229. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55523.

Nazarenko S.M., Pererva P.G. Otsinyuvannya autsorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [Evaluation of the outsourcing of information technologies] // Suchasni trendy povedinky spozhyvachiv tovariv i posluh : tezy dop. 3-yi Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 25-26 lyutoho 2022 r. Rivne: Zen O., 2022. S. 219-221. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56487

Nazarenko S.M., Pererva P.G. Ekonomichna otsinka aut•sorsynhu: informatsiyni ta lohistychni posluhy [Economic assessment of outsourcing: information and logistics services] // Marketynh i tsyfrovi tekhnolohiyi. 2021. T. 5, № 4. S. 6-15. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55572

Shaulska L.V., Pererva P.G., Kobyelyeva T.O. Doslidzhennya vplyvu pidpryyemnytskykh ryzykiv na stalyy rozvytok pidpryyemstva [Study of the influence of entrepreneurial risks on the sustainable development of the enterprise] // Enerhozberezhennya. Enerhetyka. Enerhoaudyt. Kharkiv: 3 (181). 2023. S. 14-23. doi: 10.20998/2313-8890.2023.03.02. URL: http://eee.khpi.edu.ua/

Pererva P.G., Tkachova N.P., Shaulska L.V. Refleksyvne upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh didzhytalizatsiyi biznes-protsesiv v promysloviy ta ahrarniy sferakh [Reflexive management of enterprises in the conditions of digitalization of business processes in industrial and agricultural spheres] // Enerhozberezhennya. Enerhetyka. Enerhoaudyt. Kharkiv: 1 (191). 2024. S. 87-101. doi: https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.01.06. URL: http://eee.khpi.edu.ua/article/view/305258

Pererva P.G., Kobielieva T.O., Shaulska L.V. Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities // Економічний журнал Одеського політехн. університету. 2023. № 1(23). С. 43-50. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2023/No1/43.pdf.

Pererva P., Nagy S., Maslak M. (2018) Organization of marketing activities on the intrapreneurship // MIND Journal. №5. 10 p. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39437

Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the enterprise // Strategiyi innovacijnogo rozvytku ekonomiky Ukrayiny: problemy, perspektyvy, efektyvnist "Forvard 2017": tr. 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. stud. ta molodyx vchenyx, 27 grudnya 2017. Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. P. 54-57.

Pererva P.G., Kobyelyeva T.O., Tkachova N.P. Zbalansovana systema pokaznykiv v innovatsiynoinvestytsiyniy politytsi promyslovoho pidpryyemstva [Increasing the competitiveness of machine-building enterprises on the basis of synergistic benchmarking] // Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KHPI" : zb. nauk. pr. Temat. vyp. : Tekhnichnyy prohres ta efektyvnist vyrobnytstva. Kharkiv : NTU "KHPI". 2015. No 60 (1169). S. 50-54. 52 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-29