ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУТСОРСИНГУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Петро Перерва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Станіслав Сусліков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Ігор Посохов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Ольга Синіговець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна, Україна
  • Вікторія Віннікова Державний біотехнологічний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.03.06

Ключові слова:

аутсорсинг, інформаційні технології, багатонаціональні підприємства, глобалізація, міжнародна інтеграція, ефективність, фактори, конкурентоспроможність

Анотація

В статті досліджується роль та значення інформаційно-аналітичного забезпечення в контексті аутсорсингу для багатонаціональних підприємств у сучасних умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економіки. За допомогою систематичного аналізу, в статті виявлено ключові фактори, які впливають на ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення аутсорсингу для багатонаціональних підприємств. Автори розглядають різні аспекти, такі як вибір постачальника, специфікації та метрики успішності, безпека даних, інтеграція з внутрішніми системами, управління ризиками та інші. Інформаційно-аналітичне забезпечення відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентних переваг через ефективне управління даними, аналіз ринкових тенденцій та прийняття обґрунтованих стратегічних рішень. Дослідження розглядає фактори підвищення ефективності аутсорсингу інформаційно-аналітичного забезпечення для багатонаціональних підприємств, включаючи вибір правильного постачальника, специфікації та метрики успішності, ефективну комунікацію та управління відносинами, забезпечення безпеки даних та конфіденційності, інтеграцію з внутрішніми системами та процесами, а також управління ризиками. Висновки статті можуть бути корисними для менеджменту та стратегічного планування багатонаціональних підприємств, що працюють у складних і динамічних умовах глобальної економіки.

Посилання

Nazarenko S.M., Kramskoy D.Yu., Pererva P.G. Ekonomichna sutnist aut•sorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [The economic essence of information technology outsourcing] // Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontrolyu v sotsialno-oriyentovaniy systemi upravlinnya pidpryyemstvom: materialy 5-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 14-15 kvitnya 2022 r. / orhkom.: L.Dorohan-Pysarenko [ta in.]; Poltav. derzh. ahrarnyy un-t. Poltava, 2022. S. 814-816. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56924

Nazarenko Stanislav, Pererva Petro Sutnist aut•sorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [The essence of information technology outsourcing] [Elektronnyy resurs] // Yevropeyskyy dosvid vykorystannya tsyfrovykh tekhnolohiy v ekonomitsi v umovakh pandemiyi SOVID-19 : zb. materialiv mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 20 zhovtnya 2023 r. / hol. orhkom. M.O.Frolov; red.: A.V.Cherep [ta in.]; Zaporiz. nats. un-t. Elektron. tekst. dani. Zaporizhzhya, 2023. S. 343-348. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72632

Larchenko V.V., Cherepanova V.O., Podrez O.I., Pererva P.G. Biznes-komunikatsiyi yak faktor efektyvnosti mizhnarodnoho konsaltynhu [Business communications as a factor in the effectiveness of international consulting] [Elektronnyy resurs] // Innovatsiyna modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv : materialy 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 27-28 lystopada 2023 r. / orh. kom.: O. I. Maslak [ta in.]; Kremenchuts. nats. un-t im. M. Ostrohradskoho [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kremenchuk : KrNU, 2023. S. 739-743. URL: http://econ.kdu.edu.ua/files/files/zbirnyk_2023.pdf; https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72859

Kobyelyeva T.O., Pererva P.G. Konyunktura mizhnarodnoho rynku yak ekonomichna katehoriya marketynhovoyi polityky pidpryyemstva [The situation of the international market as an economic category of the company's marketing policy] // Suchasni tendentsiyi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn. Ekonomichna intehratsiya Ukrayiny u svitove hospodarstvo: kol. monohrafiya; red. I.M.Posokhov [ta in.]; Kharkivskyy politekhnichnyy in-t, nats. tekhn. un-t. Kharkiv: NTU "KHPI", 2016. Rozd. 4.1. S. 218-237. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30772

Shostak Ya.M., Kobyelyeva T.O., Pererva P.G. Suchasni kharakterystyky mizhnarodnoho transferu tekhnolohiy transnatsionalnymy korporatsyyamy [Modern characteristics of the international transfer of technologies by transnational corporations] [Elektronnyy resurs] // Zakonodavstvo Ukrayiny u sferi intelektualnoyi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannya: natsionalni, yevropeyski ta mizhnarodni vymiry: materialy 10-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ta studentiv z problem intelektualnoyi vlasnosti, 30 veresnya 2022 r. / red. kol.: O. P. Orlyuk; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2022. S. 396-400. URL: https://drive.google.com/file/d/10xwRhkiSps3CHKtv-WHocYN5gkE_kJLM/view

Kosenko O.P., Pererva P.G., Dolyna I.V., Matrosova V.O., Kobyelyev V.M. Metodolohiya tsinoutvorennya ta ekonomichnoyi otsinky intelektualʹnoho potentsialu v mizhnarodnomu pidpryyemnytstvi [Methodology of pricing and economic assessment of intellectual potential in international entrepreneurship] // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI". Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr. Kharkiv: Sheynina O.V., 2020. № 5 (7). S. 76-81. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51559

Antykryzovyy mekhanizm staloho rozvytku pidpryyemstva : monohrafiya [Anti-crisis mechanism of sustainable development of the enterprise: monograph] / V.L.Tovazhnyansʹkyy [ta in.]; red.: P.H.Pererva, L.L.Tovazhnyansʹkyy. Kharkiv : Virovets A.P. "Apostrof", 2012. 705 s.

Intelektualna vlasnist: mahistersʹkyy kurs: pidruchnyk [Intellectual property: master's course: textbook] / P.H.Pererva [ta in.]; red.: P.H.Pererva, V.I.Borzenko, T.O.Kobyelyeva ; Nats. tekhn. un-t «Kharkiv. politekhn. in-t». Kharkiv : Planeta-Print, 2019. 1002 s.

Kobyelyeva T.O. Komplayens-bezpeka promyslovoho pidpryyemstva: teoriya ta metody: monohrafiya [Compliance-safety of an industrial enterprise: theory and methods: monograph]. Kharkiv: Planeta-Prynt, 2020. 354 s. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54748

Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance prоgrаm: tutorial. Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019. 689 p.

Nazarenko S.M., Pererva P.G. Autsorsynh informatsiynykh tekhnolohiy: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Outsourcing of information technologies: current state and development prospects] [Elektronnyy resurs] // Rol i mistse informatsiynoho prava i prava intelektualnoyi vlasnosti v suchasnykh umovakh. Kreatyvni industriyi : zb. materialiv 3-yi Vseukr. nauk.-prakt. konf., 11 lystopada 2021 r. / redkol.: O.F.Doroshenko [ta in.]; Nauk.-doslid. in-t intelekt. vlasnosti NAPrN Ukrayiny [ta in.]. Elektron. tekst. dani. Kyyiv, 2021. S. 222-229. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55523.

Nazarenko S.M., Pererva P.G. Otsinyuvannya autsorsynhu informatsiynykh tekhnolohiy [Evaluation of the outsourcing of information technologies] // Suchasni trendy povedinky spozhyvachiv tovariv i posluh : tezy dop. 3-yi Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 25-26 lyutoho 2022 r. Rivne: Zen O., 2022. S. 219-221. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56487 13.Nazarenko S.M., Pererva P.G. Ekonomichna otsinka aut•sorsynhu: informatsiyni ta lohistychni posluhy [Economic assessment of outsourcing: information and logistics services] // Marketynh i tsyfrovi tekhnolohiyi. 2021. T. 5, № 4. S. 6-15. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55572

Pererva P., Nagy S., Maslak M. (2018) Organization of marketing activities on the intrapreneurship // MIND Journal. №5. 10 p. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39437

Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the enterprise // Strategiyi innovacijnogo rozvytku ekonomiky Ukrayiny: problemy, perspektyvy, efektyvnist "Forvard 2017": tr. 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. stud. ta molodyx vchenyx, 27 grudnya 2017. Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. P. 54-57.

Pererva P.G., Kobyelyeva T.O., Tkachova N.P. Zbalansovana systema pokaznykiv v innovatsiynoinvestytsiyniy politytsi promyslovoho pidpryyemstva [Increasing the competitiveness of machine-building enterprises on the basis of synergistic benchmarking] // Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KHPI": zb. nauk. pr. Temat. vyp. : Tekhnichnyy prohres ta efektyvnist vyrobnytstva. Kharkiv : NTU "KHPI". 2015. No 60 (1169). S. 50-54. 52 s.

Shaulska L.V., Pererva P.G., Kobyelyeva T.O. Doslidzhennya vplyvu pidpryyemnytskykh ryzykiv na stalyy rozvytok pidpryyemstva [Study of the influence of entrepreneurial risks on the sustainable development of the enterprise] // Enerhozberezhennya. Enerhetyka. Enerhoaudyt. Kharkiv: 3 (181). 2023. S. 14-23. doi: 10.20998/2313-8890.2023.03.02. URL: http://eee.khpi.edu.ua/

Pererva P.G., Tkachova N.P., Shaulska L.V. Refleksyvne upravlinnya pidpryyemstvamy v umovakh didzhytalizatsiyi biznes-protsesiv v promysloviy ta ahrarniy sferakh [Reflexive management of enterprises in the conditions of digitalization of business processes in industrial and agricultural spheres] // Enerhozberezhennya. Enerhetyka. Enerhoaudyt. Kharkiv: 1 (191). 2024. S. 87-101. doi: https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.01.06. URL: http://eee.khpi.edu.ua/article/view/305258

Pererva P.G., Kobielieva T.O., Shaulska L.V. Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities // Економічний журнал Одеського політехн. університету. 2023. № 1(23). С. 43-50. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2023/No1/43.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-29